سخن

برگزارکننده رویدادهای آموزشی

035 36291480
info@sokhanevents

پیام رسان

برچسب:پیام رسان

@@edit

معرفی مجموعه فروشگاه های اتحاد باران

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/

همایش آموزشی و خیریه #هم_سخن_شو 1 از سلسه همایش های #هم_سخن_شو با هدف جمع آوری لوازم التحریر برای کودکان نیازمند در شهریورماه 1396 برگزار گردید. بدینوسیله مراتب قدردانی و تشکر خود را از یکی از حامیان این برنامه، مجموعه فروشگاه های اتحاد باران، اعلام می نماییم. در ادامه با مطالعه اطلاعات...

معرفی بازار خودرو یزد

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%8A%D8%B2%D8%AF/

همایش آموزشی و خیریه #هم_سخن_شو 1 از سلسه همایش های #هم_سخن_شو با هدف جمع آوری لوازم التحریر برای کودکان نیازمند در تاریخ هشتم شهریور 1396 برگزار گردید. بدینوسیله مراتب قدردانی و تشکر خود را از یکی از حامیان این برنامه، بازار خودرو، اعلام می نماییم. در متن زیر اطلاعات تکمیلی مربوط به این...

معرفی مجموعه مدارس دخترانه غیر انتفاعی روش نوین

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%86/

همایش آموزشی و خیریه #هم_سخن_شو 1 از سلسه همایش های #هم_سخن_شو با هدف جمع آوری لوازم التحریر برای کودکان نیازمند در تاریخ هشتم شهریور 1396 برگزار گردید. بدینوسیله مراتب قدردانی و تشکر خود را از یکی از حامیان این برنامه، مجموعه مدارس دخترانه غیر انتفاعی روش نوین، اعلام می نماییم. در متن زیر...

معرفی مجتمع تجاری شهاب

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8/

همایش آموزشی و خیریه #هم_سخن_شو 1 از سلسه همایش های #هم_سخن_شو با هدف جمع آوری لوازم التحریر برای کودکان نیازمند در تاریخ هشتم شهریور 1396 برگزار گردید. بدینوسیله مراتب قدردانی و تشکر خود را از حامی اصلی این برنامه، مجتمع تجاری شهاب، اعلام می نماییم. در متن زیر اطلاعات تکمیلی مربوط به این...

معرفی شرکت پخش موادغذایی منتظری

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%8A/

همایش آموزشی و خیریه #هم_سخن_شو 1 از سلسه همایش های #هم_سخن_شو با هدف جمع آوری لوازم التحریر برای کودکان نیازمند در تاریخ هشتم شهریور 1396 برگزار گردید. بدینوسیله مراتب قدردانی و تشکر خود را از یکی از حامیان این برنامه، پخش موادغذایی منتظری، اعلام می نماییم. در متن زیر اطلاعات تکمیلی مربوط...

معرفی مرکز خرید ایرانیان

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86/

همایش آموزشی و خیریه #هم_سخن_شو 1 از سلسه همایش های #هم_سخن_شو با هدف جمع آوری لوازم التحریر برای کودکان نیازمند در شهریورماه 1396 برگزار گردید. بدینوسیله مراتب قدردانی و تشکر خود را از یکی از حامیان این برنامه، مرکز خرید ایرانیان، اعلام می نماییم. در ادامه با مطالعه اطلاعات تکمیلی، این...

معرفی شرکت خدماتی حلماگشت

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D9%85%D8%A7%DA%AF%D8%B4%D8%AA/

همایش آموزشی و خیریه #هم_سخن_شو 1 از سلسه همایش های #هم_سخن_شو با هدف جمع آوری لوازم التحریر برای کودکان نیازمند در شهریورماه 1396 برگزار گردید. بدینوسیله مراتب قدردانی و تشکر خود را از یکی از حامیان این برنامه، شرکت خدمات جهانگردی و گردشگری حلما گشت یزد، اعلام می نماییم. در ادامه با...

جستجو نتیجه ای نداشت.