سخن

برگزارکننده رویدادهای آموزشی

035 36291480
info@sokhanevents

مصاحبه

برچسب:مصاحبه

@@edit

مصاحبه با سرکار خانم فردوسی

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A/

مصاحبه با سرکار خانم دکتر سیما فردوسی، از سخنرانان رویداد های تخصصی توانمندسازی بانوان "حوا" سمینارهای تخصصی حوا (حامی و آشنا) حرکتی فرهنگی و اجتماعی در راستای توانمندسازی بانوان ایران زمین.

مصاحبه با الهام السادات شفیعی

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D9%88%DA%A9%D9%8A%D9%84/

مصاحبه با سرکار خانم الهام السادات شفیعی، وکیل پایه یک دادگستری سمینارهای تخصصی حوا (حامی و آشنا) حرکتی فرهنگی و اجتماعی در راستای توانمندسازی بانوان ایران زمین.

مصاحبه با سرکار خانم خامسی

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%8A/

مصاحبه با سرکار خانم خامسی، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد و از شرکت کنندگان در رویداد حوا سمینارهای تخصصی حوا (حامی و آشنا) حرکتی فرهنگی و اجتماعی در راستای توانمندسازی بانوان ایران زمین.

مصاحبه با سرکار خانم الهام السادات شفیعی

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B9%D9%8A/

مصاحبه با سرکار خانم الهام السادات شفیعی وکیل پایه یک دادگستری و از سخنرانان رویداد حوا سمینارهای تخصصی حوا (حامی و آشنا) حرکتی فرهنگی و اجتماعی در راستای توانمندسازی بانوان ایران زمین.

مصاحبه با سرکار خانم کرمانیان

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86/

مصاحبه با سرکار خانم رقیه کرمانیان مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد سمینارهای تخصصی حوا (حامی و آشنا) حرکتی فرهنگی و اجتماعی در راستای توانمندسازی بانوان ایران زمین.

مصاحبه با خانم ونوس عامری

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A/

مصاحبه با سرکار خانم ونوس عامری، از اعضاء موفق شورای شهر یزد سمینارهای تخصصی حوا (حامی و آشنا) حرکتی فرهنگی و اجتماعی در راستای توانمندسازی بانوان ایران زمین.

مصاحبه با خانم لیلا کشاورزی

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%8A/

مصاحبه با سرکار خانم لیلا کشاورزی، کارآفرین حوزه اشتغال معلولان سمینارهای تخصصی حوا (حامی و آشنا) حرکتی فرهنگی و اجتماعی در راستای توانمندسازی بانوان ایران زمین.

مصاحبه با خانم زهره سماواتی

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A/

مصاحبه با سرکار خانم زهره سماواتی، وکیل پایه یک دادگستری درباره حقوق بانوان سمینارهای تخصصی حوا (حامی و آشنا) حرکتی فرهنگی و اجتماعی در راستای توانمندسازی بانوان ایران زمین.

مصاحبه " دلبستگی یا وابستگی"

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D9%8A/

مصاحبه با جناب دکتر فرزاد فرهودی پیرامون دلبستگی یا وابستگی سمینارهای تخصصی حوا (حامی و آشنا) حرکتی فرهنگی و اجتماعی در راستای توانمندسازی بانوان ایران زمین.

مصاحبه "بانو مرضیه برومند"

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AF/

مصاحبه با خانم مرضیه برومند سمینارهای تخصصی حوا (حامی و آشنا) حرکتی فرهنگی و اجتماعی در راستای توانمندسازی بانوان ایران زمین.

جستجو نتیجه ای نداشت.