سخن

برگزارکننده رویدادهای آموزشی

035 36291480
info@sokhanevents

سخن در رسانه ها

برچسب:سخن در رسانه ها

@@edit

بازتاب خبری برگزاری رویداد "حوا" در آخرین خبر

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1/

اولین جلسه از سری رویدادهای تخصصی حوا در تاریخ 25 اردیبهشت 97، ویژه توانمندسازی بانوان و با حضور خانم دکتر سیما فردوسی از اساتید برجسته روانشناسی کشور، خانم الهام السادات شفیعی وکیل پایه یک دادگستری و مستر استیو از گروه کالج های کانادا و با حمایت معنوی دفتر امور بانوان استانداری یزد،...

بازتاب خبری برگزاری رویداد "حوا" در تابناک

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7%DA%A9/

اولین جلسه از سری رویدادهای تخصصی حوا در تاریخ 25 اردیبهشت 97، ویژه توانمندسازی بانوان و با حضور خانم دکتر سیما فردوسی از اساتید برجسته روانشناسی کشور، خانم الهام السادات شفیعی وکیل پایه یک دادگستری و مستر استیو از گروه کالج های کانادا و با حمایت معنوی دفتر امور بانوان استانداری یزد،...

بازتاب خبری برگزاری رویداد"حوا"در استانداری یزد

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D8%AF/

اولین جلسه از سری رویدادهای تخصصی حوا در تاریخ 25 اردیبهشت 97، ویژه توانمندسازی بانوان و با حضور خانم دکتر سیما فردوسی از اساتید برجسته روانشناسی کشور، خانم الهام السادات شفیعی وکیل پایه یک دادگستری و مستر استیو از گروه کالج های کانادا و با حمایت معنوی دفتر امور بانوان استانداری یزد،...

بازتاب خبری برگزاری رویداد "حوا" در خبر فارسی

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A/

اولین جلسه از سری رویدادهای تخصصی حوا در تاریخ 25 اردیبهشت 97، ویژه توانمندسازی بانوان و با حضور خانم دکتر سیما فردوسی از اساتید برجسته روانشناسی کشور، خانم الهام السادات شفیعی وکیل پایه یک دادگستری و مستر استیو از گروه کالج های کانادا و با حمایت معنوی دفتر امور بانوان استانداری یزد،...

بازتاب خبری رویداد "حوا" در یزد فردا

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%8A%D8%B2%D8%AF%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7/

اولین جلسه از سری رویدادهای تخصصی حوا در تاریخ 25 اردیبهشت 97، ویژه توانمندسازی بانوان و با حضور خانم دکتر سیما فردوسی از اساتید برجسته روانشناسی کشور، خانم الهام السادات شفیعی وکیل پایه یک دادگستری و مستر استیو از گروه کالج های کانادا و با حمایت معنوی دفتر امور بانوان استانداری یزد،...

بازتاب خبری برگزاری رویداد "حوا" در قطره

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%87/

اولین جلسه از سری رویدادهای تخصصی حوا در تاریخ 25 اردیبهشت 97، ویژه توانمندسازی بانوان و با حضور خانم دکتر سیما فردوسی از اساتید برجسته روانشناسی کشور، خانم الهام السادات شفیعی وکیل پایه یک دادگستری و مستر استیو از گروه کالج های کانادا و با حمایت معنوی دفتر امور بانوان استانداری یزد،...

بازتاب خبری برگزاری رویداد "حوا" در ایکنا

/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%8A%DA%A9%D9%86%D8%A7/

اولین جلسه از سری رویدادهای تخصصی حوا در تاریخ 25 اردیبهشت 97، ویژه توانمندسازی بانوان و با حضور خانم دکتر سیما فردوسی از اساتید برجسته روانشناسی کشور، خانم الهام السادات شفیعی وکیل پایه یک دادگستری و مستر استیو از گروه کالج های کانادا و با حمایت معنوی دفتر امور بانوان استانداری یزد،...

جستجو نتیجه ای نداشت.