سخن

برگزارکننده رویدادهای آموزشی

035 36291480
info@sokhanevents

پیشنهادات و انتقادات

همراه شو عزیز
با هر پیشنهاد و انتقادی، دری از درهای توسعه و پیشرفت را به رویمان می گشایی.
همرایی تو خوش اقبالی ماست.